Opšti uslovi poslovanja aplikacije eSpoon

Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobni odnosi između Preduzetnika koji je vlasnik aplikacije eSpoon (u daljem tekstu Pružalac usluge) i Korisnika.
Osnivač i vlasnik aplikacije je MILOŠ ANDONOV PR USLUGE REZERVACIJE eSpoon BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).

Predmet i sadržinu aplikacije eSpoon predstavlja usluga neposredne rezervacije mesta u lokalima uslužnog karaktera sa kojima vlasnik aplikacije ima zaključen poseban sporazum.
Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja stičete prava i obaveze sa kojima se možete upoznati u daljem tekstu.

Prava korisnika

Korisnik usluge preuzimanjem aplikacije stiče pravo da neposrednim odabirom pozicije u nekom od ponuđenih uslužnih lokala izabere mesto koje će na taj način biti rezervisano u određenom periodu dana.
Upotreba i korišćenje aplikacije eSpoon su potpuno besplatni za korisnike.
Korisnik usluge ima pravo da u svako doba otkaže korišćenje aplikacije slanjem zahteva na sledeću e – mail adresu: espoonbooking@gmail.com.
Korisnik usluge ostvaruje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Molimo Vas da pročitate odeljak Privatnost podataka o ličnosti korisnika aplikacije eSpoon radi upoznavanja sa pravima u vezi prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Obaveze korisnika

Korisnik aplikacije eSpoon je u obavezi da aplikaciju koristi u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i drugim važećim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa Opštim uslovima poslovanja aplikacije.
Korisnik usluge je u obavezi da se uzdrži od radnji kojima se može prouzrokovati šteta trećim licima ili šteta na imovini.
Korisnik je u obavezi da navede tražene lične podatke. Traženi podaci moraju biti tačni.

Odgovornost korisnika

Korisnik aplikacije je za sve posledice koje nastanu korišćenjem iste odgovoran u moralnom, građanskopravnom, prekršajnom i krivičnom smislu, a shodno važećim propisima Republike Srbije.
Vlasnik aplikacije, njegovi zastupnici, zaposleni i povezana lica nisu i ne mogu biti odgovorni za štetu koju korisnik aplikacije prouzrokuje trećim licima, kao i za štetu prouzrokovanu na njihovoj imovini.
Korisnik aplikacije je isključivo odgovoran za radnje prouzrokovanja štete koja eventualno može da nastane u objektima u kojima je rezervisao mesto posredstvom aplikacije eSpoon.
Korisnik aplikacije je odgovoran u krivičnopravnom smislu za svoje radnje koje je preduzeo u lokalima u kojima mu je obezbeđeno mesto posredstvnom aplikacije eSpoon.
Upotreba i korišćenje aplikacije eSpoon vršiće se prema Opštim uslovima poslovanja u trenutku preuzimanja aplikacije.
Na odnose koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i odredbe drugih pozitivnih pravnih propisa Republike Srbije.

Korisnički nalog

Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za preuzimanje i ažuriranje podataka u vezi sa nalogom i lozinkom, te ste dužni da osiguravate ograničeni pristup Vašem uređaju i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko Vašeg naloga.
U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu, Pružalac usluge zadržava pravo da obustavi korišćenje naloga.

Korišćenje ličnih podataka

Lični podaci Korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu normalnog funkcionisanja aplikacije i u svrhu nesmetanog pružanja usluge.
Za funkcionisanje aplikacije neophodne je da tačno navedete tražene lične podatke.
Radi lične sigurnosti potrebno je da pročitate odeljak Privatnost podataka o ličnosti korisnika aplikacije eSpoon.

Korišćenje aplikacije od strane lica mlađih od 18 godina

Prihvatanjem Opštih uslova poslovanja Korisnik aplikacije potvrđuje da je navršio 18 godine.
U slučaju da korisnik nema navršenih 18 godina, prihvatanjem Opštih uslova poslovanja potvđuje da je za korišćenje aplikacije dobio dozvolu roditelja ili staratelja.
Pružalac usluge nije odgovoran za tačnost ove izjave.

Izmena Opštih uslova poslovanja

Pružalac usluge zadržava pravo da u svako doba izmeni Opšte uslove poslovanja.
Ukoliko ne budete saglasni sa izmenama aplikacije možete nam se obratiti na sledeću e – mail adresu: espoonbooking@gmail.com

U slučaju eventualnog spora nadležan je stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu.

 

Privatnost podataka o ličnosti korisnika aplikacije eSpoon

Aplikacija eSpoon predstavlja program za pružanje usluga rezervacija. U tom smislu eSpoon Vam omogućava da na jednostavan, brz i siguran način rezervišete svoje mesto u lokalima i restoranima širom Srbije. Da bismo Vam omogućili nesmetanu i bezbednu upotrebu aplikacije, u nastavku ćemo Vas upoznati sa pravima koje ostvarujete u vezi sa obradom ličnih podataka.
Molimo Vas da izdvojite malo vremena i pažljivo pročitate teskt u nastavku.

Izjava o privatnosti

Prihvatanjem opštih uslova, korisnik (lice na koje se podaci odnose) aplikacije eSpoon pristaje na obradu i korišćenje njegovih podataka o ličnosti od strane pružaoca usluge aplikacije eSpoon, koji se smatra rukovaocem podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu – rukovalac). Obrada ličnih podatak vršiće se isključivo u svrhe korišćenja i funkcionisanja aplikacije eSpoon.
Pristanak na obradu podataka o ličnosti predstavlja neophodan uslov za zaključenje ugovora o korišćenju aplikacije eSpoon, jer je obrada podataka neophodna za izvršenje ugovora.
Pristanak na obradu podataka o ličnosti može dati isključivo lice sa navršenih 15 godina života.

Rukovalac podacima o ličnosti

Rukovalac je lice koje određuje način i svrhu obrade podataka u ličnosti.
U konkretnom slučaju, rukovalac je:

ESPOON
MILOŠ ANDONOV PR USLUGE REZERVACIJE eSpoon BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
E-mail: espoonbooking@gmail.com

Ukoliko niste saglasni sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem ličnih podataka od strane Rukovaoca, obradu podataka možete obustaviti jednostavnim slanjem zahteva na nasu e – mail adresu.

 

Obrađivač podataka o ličnosti

 

Obrađivač podataka o ličnosti je lice koje obrađuje podatka u ime rukovaoca i koje rukovalac na to ovlasti.

Radi normalnog funkcionisanja aplikacije rukovalac će o podacima o ličnosti obavestiti pružaoce usluga u restoranima u kojima korisnik rezerviše mesto za izlazak.

Obrada podataka o ličnosti od strane obrađivača biće ograničena svrhom korišćenja aplikacije i biće pruženi samo podaci nužni za identifikaciju korisnika. Obrađivači podataka neće biti ovlašćeni da tako prenete lične podatka dalje prenose trećim licima.

 

Predmet obrade podataka o ličnosti

 

Da bismo omogućili nesmetano funkcionisanje aplikacije i potom obezbedili nesmetano pružanje usluge moramo prikupiti i obraditi sledeće podatke o ličnosti korisnika:
• Ime i prezime
• Podatak o polu
• Kontakt telefon
• Elektronsku adresu
• Lokaciju

 

Vaša prava

U postupku prikupljanja, obrade i korišćenja aplikacije eSpoon korisnici ostvaruju sva prava koja se tiču njihovih podataka o ličnosti, a koja su zagarantovana zakonom.
Na prvom mestu, imate pravo da budete informisani o svim informacijama koje su prikupljene i koje se obrađuju od strane pružaoca usluge i lica koje je pružalac ovlastio na obradu Vaših podataka.
U postupku prikupljanja i obrade podataka, ostvarujete i sledeća prava:
• Pravo na pristup – pravo na pristup informacijama o rukovaocu, obrađivačima i primaocima podataka, pravo na informaciju da li se Vaši podaci obrađuju i pravo pristup tim podacima, kao i pravo na pristup svim drugim bitnim informacijama koje se odnose na lične podatke;
• Pravo na ispravku i pravo na dopunu – korisnik ima pravo na da traži ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka;
• Pravo na brisanje – korisnik ima pravo da zahteva brisanje podataka o ličnosti u svakom trenutku. Brisanje Vaših ličnih podataka će se izvršiti na Vaš izričit zahtev koji možete uputiti na sledeću e – mail adresu: espoonbooking@gmail.com.
• Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo na ograničenje obrade u slučajevima propisanim zakonom;
• Pravo na prenosivost podataka o ličnosti;
• Pravo na prigovor – u svakom trenutku imate prave na prigovor na obradu podataka o ličnosti. Po prijemu prigovora, pružalac usluge će u najkraćem roku obustaviti obradu Vaših ličnih podataka;
• Pravo na neprimenjivanje odluka donetih isključivo na osnovu automatizovane obrade podataka o ličnosti

Ako želite da ostvarite neko od navedenih prava, to možete učiniti tako što ćete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

– E-mail: espoonbooking@gmail.com

 

Nadzorno telo

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nadzorni organ kome možete podneti pritužbu ukoliko smatrate da je obrada Vaših ličnih podataka o ličnosti sprovedena nezakonito.

Podaci o Povereniku:

Bulevar Kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd
E – mail: office@poverenik.rs

 

Period čuvanja podataka o ličnosti

 

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti predstavlja bitan element funkcionisanja aplikacije eSpoon. Međutim, to ne znači da ćemo Vaše lične podatke čuvati vremenski neograničeno. Pored Vašeg izričitog zahteva za brisanje podataka, odnosno opoziva saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, radi Vaše bezbednosti smo ostavili još jednu mogućnost brisanja ovih podataka. Radi se o prećutnom opozivu saglasnosti – nekorišćenje aplikacije eSpoon u period od 10 godina tretiraće se kao Vaš lični zahtev za brisanje podataka, a podaci o ličnosti biće automatski obrisani.

 

Garancija tajnosti Vaših ličnih podataka

Poverenje korisnika predstavlja prioritet u našem poslovanju, a poverenje se pored besprekorno pružene usluge temelji i na osećaju sigurnosti i bezbednosti. Pružalac usluge je upravo radi Vaše bezbednosti i ocećaja lične sigurnosti preduzeo sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere radi zaštite Vaših ličnih podataka.
Pomenute mere ćemo periodično preispitivati i ažurirati da bismo tako obezbedili visok stepen zaštite Vaše privatnosti.

sr_RSSerbian